Potravinářská komora České republiky


ZDRAVOTNÍ A VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin se vztahuje na výživová a zdravotní tvrzení, která jsou uváděna v obchodních sděleních, ať už při označování a obchodní úpravě potravin nebo v reklamách týkajících se potravin, které mají být takto dodány konečnému spotřebiteli.

Výživová a zdravotní tvrzení lze při označování a obchodní úpravě potravin a v reklamě na potraviny uváděné na trh ve Společenství používat pouze v případě, že jsou v souladu s tímto nařízením.

Výživová a zdravotní tvrzení musí být založena na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích a jsou jejich prostřednictvím zdůvodněna.

Výživová tvrzení jsou přípustná pouze tehdy, pokud jsou uvedena v příloze nařízení a jsou v souladu s podmínkami stanovenými v tomto nařízení. Výživovým tvrzením je věnována samostatná část v sekci Legislativa (viz. lišta nalevo).

Zdravotní tvrzení jsou zakázána, pokud neodpovídají obecným a zvláštním požadavkům nařízení a pokud nejsou schválena v souladu s tímto nařízením a obsažena v seznamu schválených tvrzení stanovených v článcích 13 a 14.

Obecně vzato, nařízení rozlišuje v rámci kategorie zdravotních tvrzení 3 typy tvrzení:

- tvrzení podle čl. 13 odst. 1 (tzv. generická nebo založená na obecně uznávaných datech),

- tvrzení podle čl. 13 odst. 5 (založená na nových vědeckých poznatcích nebo patentově chráněná) a

- tvrzení podle čl. 14 (o snížení rizika onemocnění a tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí).

Zatímco pro povolení tvrzení podle čl. 13 odst. 5 a podle čl. 14 podávají žádost samotní žadatelé (výrobci), pro tvrzení podle čl. 13 odst. 1 nařízení předpokládá, že vznikne celoevropský seznam povolených zdravotních tvrzení podle čl. 13 odst. 1.

Přehled základních právních předpisů vztahujících se k problematice zdravotních tvrzení:
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin;

- nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí;

- nařízení Komise (EU) č. 536/2013 ze dne 11. června 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí;

- prováděcí rozhodnutí Komise (2013/63/EU) ze dne 24. ledna 2013, kterým se přijímají pokyny pro provádění zvláštních podmínek pro zdravotní tvrzení stanovených v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006;

- nařízení Komise č. 907/2013 ze dne 20. září 2013 kterým se stanoví pravidla pro žádosti týkající se používání druhových popisů (názvů).

Na stránkách Evropské komise byl vytvořen kompletní registr všech tvrzení – jak povolených, tak i nepovolených. Naleznete jej zde: http://ec.europa.eu/nuhclaims/.

Dále je také stále možné využívat zdravotní tvrzení na bylinky, která jsou na tzv. on hold seznamu. Tento seznam naleznete např. na stránkách Státního zdravotního ústavu zde: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/zdravotni-tvrzeni?highlightWords=hold+seznam.

Na stránkách Ministerstva zemědělství ČR zde: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/oznacovani-potravin-a-obaly/vyzivova-tvrzeni/ naleznete výstupy z pracovní skupiny k problematice zdravotních a výživových tvrzení.

Pro více informací zadejte přístupové údaje.

1924_2006-konsolidované znění.pdf [159.02 KB]

353_2008kons.pdf [75.19 KB]