Potravinářská komora České republiky


Co je to REACH ?

REACH je nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (a o zrušení a změně některých předpisů.
V platnosti je od 1. června 2007.
Podstatou je nový systém týkající se registrace, hodnocení (evaluace) a povolování (autorizace) chemických látek.

REACH nahrazuje mnohé právní předpisy EU o chemických látkách a doplňuje jiné právní předpisy týkající se životního prostředí a bezpečnosti, nenahrazuje však specifické právní předpisy jednotlivých odvětví průmyslu (např. kosmetiky nebo čistících prostředků).

Týká se REACH všech chemických látek a výrobků ?

Týká, ale existují výjimky z některých částí právních předpisů, např. pro chemické látky v potravinách nebo v léčivých přípravcích platí jiné právní předpisy EU. Z působnosti nařízení jsou výslovně vyloučeny látky používané do potravin a krmiv (aditiva, aromata).

V systému REACH se rovněž neregistrují přírodní látky, pokud nejsou nebezpečné a nebyly chemicky upravené.

Přinese REACH zákaz chemických látek ?

Omezení týkající se uvádění chemických látek na trh a jejich používání zůstávají platná i nadále a jsou převedena do systému REACH.

Systém REACH zavádí i nový systém povolování (autorizace) chemických látek. Postup se však týká pouze nejnebezpečnějších látek, které byly určeny v listopadu 2008.

První chemické látky byly na seznamu "chemických látek vzbuzujících velmi velké obavy" zapsány od podzimu 2008 a tento seznam je k dispozici na stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).

Koho se REACH týká ?

O povinnostech spojených se systémem REACH je třeba se informovat, pokud:

 • vyrábíte nebo dovážíte chemické látky nebo směsi chemických látek (přípravky)
 • vyrábíte nebo dovážíte předměty (např. stavební materiál, elektronické součástky, hračky nebo automobily), které obsahují látky uvedené na seznamu "látek vzbuzujících hodně velké obavy", nebo pokud se tyto látky uvolňují při používání těchto výrobků
 • zpracováváte chemické látky nebo formulujete přípravky pro konečné použití (např. čistící prostředky, barvy nebo motorové oelej) nebo pokud tyto formulované výrobky používáte profesionálně. V tomto případě jste následký uživatel.
Jak se připravit ?

Určete ve vaší společnosti osobu odpovědnou za dodržování pravidel REACH.

Sestavte seznam všech látek nebo látek vyskytujících se ve vašich přípravcích / předmětech, které dovážíte / distribuujete / s nimiž manipulujete. Ověřte si, zda se na látky, které používáte, nebo na způsob jejich použití, vztahuje výjimka z jednoho nebo více aspektů systému REACH.

Pro každou látku si zjistěte, jakých úkolů se musíte zhostit v souladu se systémem REACH:

 • výrobce / dovozce : vyrábíte nebo dovážíte chemickou látku samotnou nebo látku jako součást přípravku v množství vyšším než 1 tuna za rok
 • výrobce / dovozce nebo dodavatel zboží (předmětů) : vyrábíte / dovážíte zboží nebo ho dodáváte na trh
 • distributor (včetně maloobchodníků) : skladujete a dodáváte na trh chemickou látku samotnou nebo jako součást přípravku
 • následný uživatel : během průmyslových nebo profesionálních činností používáte chemickou látku samotnou nebo pokud je tato látka součástí přípravku (např. při formulaci, ředění, novém balení, stříkání nebo barvení).

Nejprve se na svůj úkol připravte
(např. komunikací v dodavatelském řetězci, zjistěte si informace o způsobech a podmínkách používání). Seznamte se se svými budoucími povinnostmi a naplánujte jejich plnění s ohledem na různé harmonogramy v závislosti na množství (vyšší než 1 t/rok, 100 t/rok, 1 000 t/rok).

Pro potravináře z nařízení REACH vyplývá povinnost starat se o bezpečnost používaných prostředků jako jsou maziva, rozpouštědla, detergenty, chladící směsi apod. Pokud uživatel látky tuto látku používá v množství vyšším než 1 tuna ročně, má povinnost poskytnout notifikaci Evropskému úřadu pro chemické látky (ECHA), provést posouzení chemické bezpečnosti a zpracovat zprávu o konkrétním použití.

Co musím udělat ?

Pokud vyrábíte nebo dovážíte jednu nebo více tun některé chemické látky ročně, měla by být tato látka v době od 1. června 2008 do 1. prosince 2008 předběžně registrována u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Nedodržíte-li stanovenou lhůtu, nemůžete ve výrobě nebo dovozu dané chemické látky pokračovat do té doby, dokud neodevzdáte potřebné dokumenty k registraci. Pokud jste však provedli předběžnou registraci, můžete využít postupného časového harmonogramu, a sice v závislosti na chemické látce a jejím množství (2010, 2013 a 2018).

Jestliže vaše společnost používá chemické látky, podáte žádost jako "následný uživatel" a budete se řídit bezpečnostními opatřeními, které vám prostřednictvím bezpečnostních listů poskytl dodavatel, nebo chemickou bezpečnost přípravku posoudíte sami. Ujistěte se, že váš dodavatel je seznámen se způsobem, jak látku používat.

Pokud formulované výrobky nebo předměty dovážíte, dbejte na případné povinnosti spojené s registrací.

Registrace = předložení registrační dokumentace k látce v rozsahu a struktuře podle hlavy II nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropské agentuře pro chemické látky v Helsinkách.

Jaký je časový harmonogram ?

- 1. června 2007 vstup v platnost
   
- 1. června 2008 zahájení uplatňování
   
- od 1. června do 1. prosince 2008 předběžná registrace
   
- do 30. listopadu 2010 registrace pro:
   
      -chemické látky obsahující látky s karcinogenními, mutagenními nebo pro reprodukci toxickými vlastnostmi (CMR) v množství vyšším než 1 t / r     
     - pro produkty vysoce toxické pro vodní prostředí v množství vyšším než 100 t / r
     - pro chemické látky v množství vyšším než 1 000 t / r
   
- do 31. května 2013 registrace pro chemické látky v množství vyšším než 100 t / r
- do 31. května 2018 registrace pro chemické látky v množství vyšším než 1 t  / r
   
- od 31. května 2018 registrace nových látek.
   

Datum-termín plnění

Lhůta** od platnosti nařízení REACH

Povinnost

1.6.2007

0

nařízení (ES) č. 1907/2006 vstupuje v platnost

1.6.2008 - 1.12.2008

1,5

předregistrace

Do 1.12.2010

3,5

registrace zavedených látek a meziproduktů*

 • ≥1 t/rok CMR kat. 1,2
 • ≥100 t/rok    N pro vodní organizmy R50/53
 • ≥1000 t/rok ostatních

Do 1.6.2013

6

registrace zavedených látek a meziproduktů*

≥100 t/rok

Do 1.6.2018

11

registrace zavedených látek a meziproduktů*

≥1 t/rok

* pokud je V/D předregistroval

** míní se tím nejzažší doba, žádost o registraci lze zaslat i dříve


Datum

Krok

1.6.2007

nařízení (ES) č. 1907/2006 vstupuje v platnost

Od 1.6.2007

bezpečnostní listy podle hlavy IV a přílohy II nařízení REACH

Do 1.6.2008

možnost registrovat (notifikovat) nové látky podle stávající legislativy

Od 1.6.2008

registrace látek podle nařízení REACH (pro látky uváděné na trh v tonáži ≥1t/rok

1.6.2008

zahájí činnost Agentura v Helsinkách

1.6.2008 - 1.12.2008

předregistrace (předběžná registrace)

1.1.2009

Agentura zveřejní seznam předregistrovaných látek

Další významné termíny

Termín

Krok

Do 1.12.2008

Agentura přidělí registrační číslo látkám oznámeným (podle směrnice 67/548/EHS)

Do 1.6.2009

Agentura poprvé doporučí zahrnutí prioritních látek do přílohy XIV

Do 1.12.2010

první žádosti o povolení uvádění na trh nebo použití látky zařazené do přílohy XIV

Od 1.12.2010

povinnost předkládat informace pro účely jednotné klasifikace (pokud tak již V/D neučinil v rámci registrace)

Do 1.6.2013

členské státy si mohou ponechat v platnosti veškerá stávající a přísnější omezení týkající se tab. XVII, jejichž seznam vytvoří EK do 1.6.2009

Poznámky a upozornění:

Pozn. 1: Registrační povinnost se vztahuje na látky jako takové, obsažené v přípravcích nebo předmětech (u nichž se počítá s jejich uvolňováním) v množství≥1t/rok

Pozn. 2: V, D, následní uživatelé (NU), 3. osoby — mohou do Agentury zasílat informace o látkách a mít tak možnost stát se účastníky Fóra pro výměnu informací.

Pozn. 3: NU se může zapojit do registračního procesu nejpozději 12 měsíců před uplynutím lhůty pro registraci zavedené látky příslušným V/D tím, že mu oznámí své použití a příslušné informace k tomu, aby V/D mohl zpracovat scénář expozice případně kategorii použití.

 
Kde je možné získat další informace ?

Nejlepší informace poskytují stránky Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) : http://www.echa.europa.eu/

Zde naleznete:
 • navigační nástroj, který umožňuje seznámit se s povinnostmi systému REACH a se způsoby, jak je splnit
 • "O systému REACH" - přehled o právních předpisech
 • dokumenty s pokyny
 • IT nástroje systému REACH
 • často kladené dotazy v angličtině

Gestorem v České republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/reach/

CENIA —
ústřední kontaktní místo pro REACH v České republice (národní Helpdesk): www.cenia.cz

Úplné znění nařízení REACH naleznete zde: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0851:CS:PDF

Více informací můžete načerpat z prezentací ze semináře k problematice REACH zde:

pre_reg_pract_step_cs1.pdf [392.60 KB]

pre_reg_qa_cs1.pdf [377.65 KB]

priloha00411.pdf [2.37 MB]

priloha0011.ppt [397.00 KB]

priloha0021.ppt [132.00 KB]

priloha0031.ppt [63.50 KB]

priloha0051.ppt [684.50 KB]