Potravinářská komora České republiky


Prezidentka PK ČR

Ing. Dana Večeřová

 

Význam a popis činnosti:

a) Jedná a vystupuje jménem PK ČR. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje pověřený viceprezident.

b) V plném rozsahu odpovídá valné hromadě za činnost PK ČR. K tomu má vytvořeny tyto pravomoci:

     1. Řídí výkonnou radu a předkládá představenstvu návrh na volbu nebo odvolání jejích členů.

     2. Řídí ředitele a předkládá výkonné radě návrh na jejich jmenování, odvolání a platové zařazení.

     3. Řídí jednání představenstva.

c) Prezident je volen představenstvem na základě návrhu členů v souladu s článkem 16, písmeno a) a b). Kandidát pro volbu prezidenta nemusí splňovat ustanovení článku 6) stanov.

d) Prezident má nárok na odměnu za svoji činnost ve výši stanovené výkonnou radou.

e) Pro výkon své funkce má nárok na úhradu nezbytně vynaložených nákladů na svoji činnost v rámci rozpočtu PK ČR 

f) Na základě zmocnění výkonnou radou vykonává společnická nebo akcionářská práva v subjektech s majetkovou nebo jinou účastí PK ČR.
 


Převztato ze schválených stanov PK ČR - podrobné znění stanov