Potravinářská komora České republiky


INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

Dne 21. prosince 2007 zveřejnila Evropská komise návrh směrnice o průmyslových emisích, kterou se přepracovává dosavadní směrnice o IPPC (kodifikované znění jako směrnice EP a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění).

Navrhovaná směrnice měla nahradit směrnici:

- 1999/13/ES o omezování těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních -

- 2000/76/ES o spalování odpadů

- 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zdrojů

- 78/176/ES o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého

- 82/883/ES o postupech dozoru a monitoringu životního prostředí v souvislosti s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého

- 92/112/ES o postupech harmonizace programu pro redukci a eventuální eliminaci znečištění způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého.

Cílem revize bylo:
- snížit administrativní zátěž v souladu s principem "better regulation"
- zahrnout tématické strategie
- sjednotit postupy uplatňované v rámci povolování v EU,  rozšířit působnost IPPC na další průmyslové činnosti a zahrnout několik dalších samostatných směrnice
- napravit deklarované nedostatky stávajícího stavu implementace IPPC a možnosti jeho zlepšení - zejména lépe aplikovat BAT a zvýšit status BREF.

PK ČR ve stávající ve stávajícím konceptu integrované prevence viděla řadu nedostatků. Některé se pokoušela řešit již v minulosti komunikací s Ministerstvem životního prostředí. K zamýšlené revizi se PK ČR vyjádřila několika stanovisky, které zaslala Ministerstvu životního prostředí. Veškerou korespondenci naleznete po přihlášení níže v archívu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) byla dne 17. prosince 2010 uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Nová směrnice vstupuje v platnost dle čl. 83 dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie tj. 6.1.2011.

Celý text Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích je k dispozici na stránkách EUR-Lex a oficiální český překlad naleznete zde 2010_75_EU..

Pro více informací zadejte přístupové údaje.

COM2007_844_final.pdf [1.39 MB]

2010_75_EU.pdf [4.12 MB]