Potravinářská komora České republiky


FOOD IMPROVEMENT AGENTS PACKAGE

Úvod
Evropský parlament a Rada přijali balíček legislativních návrhů, které mají v Evropské unii zavést harmonizovanou legislativu týkající se především enzymů a zároveň zlepšit dosavadní pravidla pro používání aromat  (a ingrediencí s aromatizujícími vlastnostmi) a aditiv. Texty směřují k vyjasnění a aktualizaci stávající legislativy v této oblasti a k vytvoření zjednodušených společných postupů pro aditiva, enzymy a aromata, které budou založeny na vědeckých odůvodněních EFSA. Pro aditiva a aromata, která byla dosavadní evropskou legislativou pokryta, jsou stanovena pravidla, která jsou v souladu s nejnovějším vědeckým a technologickým vývojem a která by měla vést k vyjasnění právní úpravy.  Co se enzymů týká, nová právní úprava obsahuje nahrazení rozdílné národní legislativy novými harmonizovanými evropskými pravidly.

Enzymy (č. 1332/2008)

Zavádí se nová pravidla pro hodnocení, schválení a kontrolu enzymů používaných v potravinách. Enzymy používané během výroby potravin, ale neaktivní v konečném výrobku, nebyly do současné doby pokryty evropskou legislativou. Na základě nového předpisu bude vytvořen komunitární seznam všech enzymů používaných v potravinách z technologických důvodů, které budou založeny na příznivých vědeckých hodnoceních EFSA. Nová právní úprava také zahrnuje požadavky na značení enzymů jiných, než které jsou používány jako podpůrné prostředky.

Aditiva (č. 1333/2008)

Nová legislativa je zaměřena ke zjednodušení a usměrnění systému hodnocení aditiv podle směrnice 89/107/EHS. Tři stávající směrnice, které se vztahují na sladidla, barviva a "různorodá" aditiva, budou zrušeny a vtěleny do nového nařízení.

Podle nařízení by jakékoli změny měly podléhat komitologii, což umožní Komisi aktualizovat a doplňovat jednotný evropský seznam aditiv podle schválení členskými státy ve Stálém výboru a potřebné většiny v Evropském parlamentu.

Všechna schvalování budou založena na hodnocení EFSA. V souvislosti s tím je upraven také systém přehodnocování pro všechna aditiva na současném evropském trhu, které bude založeno na odhadu rizik a které provede EFSA. Zároveň se počítá s revizí technologických aspektů všech stávajících autorizací pro aditiva. Nově jsou také v rámci EU harmonizována aditiva používaná v jiných aditivech.

Aromata (č. 1334/2008)

Nová právní úprava je zaměřena na modernizaci obecných pravidel stanovených směrnicí 88/388/EHS tak, aby odrážela technologický a vědecký vývoj. Nařízení zakládá v souladu s názory EFSA jasnější pravidla týkající se maximálních hodnot pro nežádoucí materiály. Definice jsou vyjasněné a zavádí se přísnější pravidla pro používání pojmu "přírodní" ("natural").

Společný postup (č. 1331/2008)

Nová právní úprava zavádí jeden společný postup pro schvalování aditiv, aromat a enzymů, ve kterém je zahrnuto také hodnocení EFSA. Dochází ke zjednodušení legislativy a konzistentnějším schvalovacím postupům.

Platnost
Všechna nařízení vyšla v Úředním věstníku EU před koncem roku 2008.

Nařízení obsahují několik přechodných období, která již ale skončila.

Např. nařízení k aditivům ukládá povinnost výrobcům aditiv a uživatelům aditiv informovat Komisi/členský stát o používaných aditivech, jaká aditiva a v jakém množství výrobce/uživatel používá.  Pro splnění povinnosti sdělit dodatečné informace je zde poměrně krátké přechodné období 18 měsíců.

Opravy
Dne 4. března 2010 vyšly v Úředním věstníku EU opravy těchto 4 nařízení, které vznikly na základě jednání PK ČR, MZe a MZdrav. a jejichž smyslem je sjednotit stávající terminologii. Úplná znění naleznete níže.

Prováděcí nařízení

Dne 11.3.2011 vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení Komise (EU) č. 234/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin. Nařízení je použitelné od 11.9.2011.

Zároveň bylo také přijato nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. Na základě tohoto nařízení bude v průběhu následujících let až do r. 2020 probíhat přehodnocení používaných zlepšujících přídatných látek, které může vést až k jejich případnému úplnému vyloučení z používání (do 31.12.2015 všechna barviva, do 31.12.2018 všechna aditiva jiná než barviva a sladidla, do 31.12.2020 všechna sladidla).

Evropské seznamy povolených látek

Nařízení předpokládají, že vzniknou na úrovni EU jednotné seznamy povolených přídatných látek, aromat a enzymů.

Nařízeními č. 1129/2011, č. 1130/2011 a č. 1131/2011 došlo k naplnění příloh II a III k nařízení o přídatných látkách (č. 1333/2008). Texty naleznete níže. Dále bylo také vydáno nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví požadavky na čistotu přídatných látek.

V Úředním věstníku EU byly na počátku října 2012 zveřejněny dva právní předpisy upravující používání aromatických látek v potravinách.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES, stanoví seznam aromat, která byla úřadem EFSA posouzena jako bezpečná a která mohou být používána v EU. Text v příloze tohoto nařízení se vkládá do přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008. Aromatické látky, které jsou předmětem hodnocení, mohou být uváděny na trh a používány v potravinách nebo na jejich povrchu až do jejich zařazení jako posouzených aromatických látek do části A seznamu Unie nebo jejich odstranění z tohoto seznamu. Nařízení se použije ode dne 22. dubna 2013.

Nařízení Komise (EU)  č. 873/2012 ze dne 1. října 2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví, že v zájmu zvýšení právní jistoty a nediskriminace je vhodné přijmout přechodná opatření, která poskytnou čas potřebný pro hodnocení a schvalování aromat a výchozích materiálů. Části B až F seznamu aromat a výchozích materiálů Unie, uvedeného v příloze I výše uvedeného nařízení, se použijí ode dne 22. října 2016. Zúčastněné strany v souladu s nařízením (ES) č. 1331/2008 předloží Komisi nejpozději do 22. října 2015 žádosti o povolení aromat a výchozích materiálů uvedených v článku 9 písm. b) až f) nařízení (ES) č. 1334/2008, jež jsou uvedeny na trh v době vstupu tohoto nařízení v platnost. Potraviny, které obsahují aromata a výchozí materiály uvedené v čl. 9 písm. b) až f) nařízení (ES) č. 1334/2008 a které jsou v souladu s právními předpisy uvedeny na trh nebo označeny před 22. dubnem 2018, ale které nevyhovují příloze I částem B až F nařízení (ES) č. 1334/2008, mohou být uváděny na trh do data uplynutí jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Pro enzymy dochází od 11.9.2011 ke sběru dat, kdy každý výrobce nebo uživatel enzymu či enzymatického přípravku by měl sám požádat o povolení takového přípravku. Žádné národní seznamy nebudou vytvářeny. Povolení určitého enzymu či enzymatického přípravku je tak záležitostí každého konkrétního subjektu, který má zájem na tom, aby se takový přípravek dostal na seznam povolených látek.

V Úředním věstníku také vyšlo prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1321/2013 ze dne 10. prosince 2013, kterým se na úrovni Unie stanoví seznam primárních produktů kouřových aromat povolených pro použití jako takové v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat. Příloha tohoto nařízení obsahuje seznam primárních produktů kouřových aromat, které jsou s vyloučením všech ostatních povoleny na úrovni Unie pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu nebo pro výrobu sekundárních kouřových aromat, jak je uvedeno v článku 6 nařízení (ES) č. 2065/2003. Seznam kouřových aromat se zavádí s účinností od 1. ledna 2014.

Vzhledem k tomu, že předpisy níže uvedené nemusí zobrazovat aktuální znění, doporučujeme tyto předpisy vyhledávat v EUR-Lexu v konsolidovaných verzích !


Pro více informací zadejte přístupové údaje.

1331_2008.pdf [1.00 MB]

1332_2008.pdf [1.00 MB]

1333_2008.pdf [4.00 MB]

1334_2008.pdf [8.00 MB]

234_2011.pdf [1.00 MB]

257_2010.pdf [1.00 MB]

231_2012.pdf [4.00 MB]

873_2012.pdf [729.42 KB]

872_2012.pdf [4.86 MB]

1321_2013.pdf [843.61 KB]