Potravinářská komora České republiky


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

Telefon:                     +420 224 971 111

fax:                             + 420 224 972 111

e-mail:                       mzcr@mzcr.cz

                                   www.mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako ústřední orgán státní správy České republiky.

Působnost Ministerstva zdravotnictví je vymezena v § 10 cit. zákona následovně: Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro
 
 • zdravotní služby,
 • ochranu veřejného zdraví,
 • zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost,
 • poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti,
 • zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami,
 • vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod,
 • léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí,
 • zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém,
 • pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.
Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel. Organizační součástí Ministerstva zdravotnictví je Inspektorát omamných a psychotropních látek.   Jako orgán ochrany veřejného zdraví je na Ministerstvu zdravotnictví ustaven hlavní hygienik České republiky – náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví.

  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3