Potravinářská komora České republiky


Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vršovická 1442/65

100 10  Praha 10

Telefon:                     +420 267 121 111

Fax:                            +420 267 310 308

e-mail:                       info@mzp.cz

                                   www.mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. 

MŽP je ústředním orgánem státní správy pro:

 • ochranu přirozené akumulace vod

 • ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod

 • ochranu ovzduší

 • ochranu přírody a krajiny

 • ochranu zemědělského půdního fondu

 • výkon státní geologické služby

 • ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod

 • geologické práce a ekologický dohled nad těžbou

 • odpadové hospodářství

 • posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu

 • myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích

 • státní ekologickou politiku.

K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky. 


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3