Potravinářská komora České republiky


MATERIÁLY A PŘEDMĚTY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI

Základním právním předpisem určujícím pravidla pro materiály a předměty přicházející do styku s potravinami je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27.října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnice 80/590/EHS a 89/109/EHS. Účelem tohoto nařízení je zajistit účinné fungování vnitřního trhu ve vztahu k uvádění materiálů a předmětů určených pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami na trh Společenství a stanovit základ pro zabezpečení vysokého stupně ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů.

Toto nařízení se vztahuje na materiály a předměty, včetně aktivních a inteligentních materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (dále jen „materiály a předměty“), které v konečném
stavu:
a) jsou určené pro styk s potravinami; nebo
b) již jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny; nebo
c) se u nich dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami nebo že při jejich běžném nebo předvídatelném použití dojde k přenosu jejich složek do potravin.

Toto nařízení se nevztahuje na:
a) materiály a předměty, které jsou dodávány jako starožitnosti;
b) látky pro povrchové vrstvy a povlaky, například látky pokrývající povrch sýra, zpracované masné výrobky nebo ovoce, které tvoří součást potraviny a které mohou být společně s touto potravinou
konzumovány;
c) pevná veřejná nebo soukromá zařízení pro dodávku vody.

Materiály a předměty, včetně aktivních a inteligentních materiálů a předmětů, musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla:
a) ohrozit zdraví lidí; nebo
b) způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin; nebo
c) způsobit zhoršení organoleptických vlastností potravin.

Nařízení zmocňuje k vydání dalších právních předpisů, které by měly upravit konkrétní materiály a předměty přicházející do styku s potravinami. Harmonizovaná je tak v rámci EU legislativa pro regenerovanou celulózu, keramiku, recyklované plasty, aktivní a inteligentní materiály a předměty a individuální látky či skupiny látek.

Problematiku materiálů a předmětů z plastů (s účinností od 1.května 2011) upravuje nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, které je zvláštním opatřením ve smyslu čl. 5 nařízení (ES) č. 1935/2004.

Toto nařízení se použije na materiály a předměty, které jsou uváděny na trh EU a spadají do následujících kategorií:
a) materiály a předměty a jejich části a součásti skládající se výlučně z plastů;
b) vícevrstvé plastové materiály a předměty spojené adhezivními látkami nebo jiným způsobem;
c) materiály a předměty uvedené v písmenech a) nebo b), které jsou potištěné a/nebo opatřené povrchovou úpravou;
d) plastové vrstvy nebo plastové povrchy tvořící těsnění víček a uzávěrů, které s těmito víčky a uzávěry tvoří dohromady soubor dvou či více vrstev různých druhů materiálů;
e) plastové vrstvy ve vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů.

Toto nařízení se nevztahuje na následující materiály a předměty, které jsou uváděny na trh EU a mají se na ně vztahovat jiná zvláštní opatření:
a) iontoměničové pryskyřice;
b) pryž;
c) silikony. A nejsou jím dotčena ustanovení EU nebo členských států vztahující se na tiskařské barvy, adhezivní látky nebo materiály pro povrchovou úpravu.

Při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů je povoleno záměrně používat pouze látky zařazené do seznamu povolených látek Unie uvedeného v příloze I. Látky používané při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů musí vykazovat takovou technickou kvalitu a čistotu, které jsou vhodné pro zamýšlené a převídatelné použití příslušných předmětů a materiálů. Výrobce látky musí znát její složení a na požádání jej musí sdělit příslušným orgánům. Obecná omezení týkající se materiálů a předmětů z plastů jsou uvedena v příloze II.

Materiály a předměty z plastů nesmějí uvolňovat své složky do potravin v množstvích překračujících specifické migrační limity (SML) stanovené v příloze I. Tyto specifické migrační limity (SML) jsou vyjádřeny v mg látky na 1 kg potravin (mg/kg). Pro látky, pro které není v příloze I stanoven konkrétní specifický migrační limit ani jiná omezení, platí obecný specifický migrační limit 60 mg/kg.

Materiály a předměty z plastů nesmějí uvolňovat své složky do simulantů potravin v množství přesahujícím 10 miligramů celkem všech složek uvolněných na 1 dm 2 povrchu, který je ve styku s potravinou (mg/dm 2 ). Odchylně od odstavce 1 materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami určenými pro kojence a malé děti, podle vymezení ve směrnicích Komise 2006/141/ES a 2006/125/ES, nesmí uvolňovat své složky do simulantů potravin v množství přesahujícím 60 miligramů celkem všech složek uvolněných na 1 kg simulantu potravin.

Zvláštní podmínky platí pro vícevrstvé materiály a předměty z plastů a vícevrstvé materiály a předměty z více materiálů.

Ve všech fázích obchodování kromě maloobchodního prodeje musí pro materiály a předměty z plastů, meziprodukty jejich výroby a látky určené k výrobě těchto materiálů a předmětů existovat písemné prohlášení, které je v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 1935/2004.

Provozovatel podniku poskytne příslušným vnitrostátním orgánům na žádost náležité podklady dokládající soulad materiálů a předmětů, meziproduktů jejich výroby a rovněž látek určených k výrobě takových materiálů a předmětů s požadavky tohoto nařízení.

Materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami, které byly uvedené na trh v souladu s právními předpisy před 1.5.2011, se mohou uvádět na trh do 31.12.2012. Od 1.1.2016 pak musí být podpůrná dokumentace předkládaná podle tohoto nařízení.

Nařízení bylo vydáno i s přílohami v konsolidované verzi !

Pro více informací zadejte přístupové údaje.

1935_2004kons.pdf [119.81 KB]

10_2011_kons.pdf [805.50 KB]