Potravinářská komora České republiky


2007 - Zelená kniha

V červnu 2007 zveřejnila Evropská komise Zelenou knihu k problematice adaptací na změnu klimatu. Tento dokument se zabývá dopady změny klimatu a implementací adaptačních opatření do domácích a zahraničních politik na evropské, národní, regionální a lokální úrovni. Zelená kniha rovněž klade důraz na koordinovanou výměnu výsledků výzkumu i zkušeností s adaptačními opatřeními v rámci zemí EU i rozvojových zemí. Na základě konzultací a připomínek členských států a nezávislých organizacích v EU k Zelené knize v současnosti Evropská komise připravuje Bílou knihu s názvem „Cesta k evropskému programu adaptace na změnu klimatu“.

Zelená kniha se zabývá dopady změny klimatu a implementací adaptačních opatření do domácích a zahraničních politik na evropské, národní, regionální a lokální úrovni.

Naleznete ji zde: http://www.mzp.cz/cz/zelena_kniha_problematice


2008 - klimaticko-energetický balíček

Evropská komise zveřejnila dne 23. ledna 2008 soubor legislativních návrhů a doprovodných dokumentů (tzv. klimaticko-energetický balíček), jež povedou k naplnění závěrů přijatých jarní Evropskou radou v roce 2007 (mj. snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20% a rozdělení závazku dosáhnout do roku 2020 podílu 20% obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě).

Klimaticko-energetický balíček byl schválen Evropským parlamentem dne 17. prosince 2008. Text přijatý Evropským parlamentem a Radou naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0610+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

Evropský parlament měl své první čtení klimaticko-energetického balíku původně završit ve dnech 4.-5. prosince 2008, ovšem s ohledem na rozsah celé materie konference předsedů nakonec souhlasila s přesunem hlasování až na 17. prosince 2008 - i s rizikem, že to bude v případě dosažení kompromisu na úrovni Evropské rady (což se nakonec stalo) de facto znamenat omezenou možnost předkládat jakékoli pozměňovací návrhy.

V následujícím období se očekává pouze formální přijetí všech návrhů Radou. S ohledem na to, že kompromis byl předjednán na půdě Evropské rady, nepředpokládají se v tomto směru žádné komplikace. Poté vstoupí přijaté texty v platnost a poběží jejich (různě dlouhá) implementační lhůta.


Čtveřici základních legislativních návrhů klimaticko-energetického balíčku tvoří

1. návrh revize směrnice 2003/87/ES o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS)

2. rozhodnutí o rozdělení úsilí k dosažení redukčních cílů emisí skleníkových plynů

3. návrh směrnice o zachytávání a ukládání CO2 do geologického podloží (CCS)

4. návrh rámcové směrnice pro podporu energie z obnovitelných zdrojů.


5. června 2009 vyšel klimaticko-energetický balíček v OJ:

28_2009.pdf [1.28 MB]

29_2009.pdf [1.03 MB]

30_2009.pdf [1.09 MB]

31_2009.pdf [1.00 MB]

406_2009.pdf [873.66 KB]