Potravinářská komora České republiky


Valná hromada

Význam a popis činnosti:

a) Valnou hromadu tvoří všichni členové včetně členů přidružených s hlasem poradním. 

b) Valná hromada je nejvyšší orgán PK ČR. Členové PK ČR v ní uplatňují svá práva řídit záležitosti PK ČR a kontrolovat její činnost. Proti rozhodnutí valné hromady není opravného prostředku. 

c) Valnou hromadu svolává představenstvo PK ČR. Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

d) Valná hromada je svolávána pozvánkou zaslanou členům PK ČR písemně, faxem nebo elektronickou poštou nejméně 30 dnů před jejím konáním. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat datum, místo a čas konání valné hromady a její program. 

e) Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to písemně třetina všech členů, nebo dozorčí rada. Svolává se písemnou pozvánkou nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady. Valná hromada se v tomto případě musí konat nejpozději do 60 dnů od přijetí žádosti. 

f) Do působnosti valné hromady patří zejména:

   1. Volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady.

   2. Schvalování výše členských příspěvků.

   3. Schvalování plánu činnosti.

   4. Schvalování zpráv o činnosti představenstva a dozorčí rady.

   5. Přijímaní stanov PK ČR, jejich doplňování a změny.

   6. Schvalování roční účetní závěrky a výsledků hospodaření PK ČR.

   7. Rozhodování o rozpuštění, sloučení, splynutí, rozdělení PK ČR.

g) Program jednání pro valnou hromadu stanovuje představenstvo PK ČR, v případě svolání valné hromady podle článku 15 písmeno e musí program obsahovat body navržené svolavatelem.

h) Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady dle schváleného jednacího a volebního řádu, do jeho zvolení osoba pověřená výkonnou radou.

i) Výsledky hlasování valné hromady zjišťují osoby zvolené k tomuto účelu na počátku jednání valné hromady.

j) O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepíše předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé zápisu.

Převztato ze schválených stanov PK ČR - podrobné znění stanov


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s

  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3