Potravinářská komora České republikyVýkonná rada

Význam a popis činnosti:

a) Je tvořena prezidentem a 6 viceprezidenty, volenými v souladu s článkem 16, písmeno a) a b) stanov.

b) Je výkonným orgánem PK ČR mezi zasedáními představenstva.

c) Je svolávána a řízena prezidentem, v případě jeho nepřítomnosti jedním z pověřených viceprezidentů.

d) Je oprávněna dle potřeby ustavovat výbory, pracovní skupiny a sekce pro řešení odborných otázek, potvrzovat jejich předsedy na základně návrhu předloženého výborem, pracovní skupinou nebo sekcí a schvalovat jejich statuty a jednací řády.

e) Projednává přijetí nových členů a navrhuje představenstvu případné vyloučení člena dle článku 11, písmeno b).

f) Na návrh prezidenta jmenuje a odvolává ředitele PK ČR a stanovuje jim plat.

g) Zajišťuje potřebné materiály pro  jednání představenstva a valné hromady.

h) Odpovídá za plnění plánu činnosti, ročního rozpočtu, příprav zpráv pro představenstvo, výroční zprávy, zprávy o výsledku hospodaření a účetní závěrky předkládané valné hromadě ke schválení. O plnění informuje 1x čtvrtletně představenstvo.

i) Zpracovává a předkládá představenstvu ke schválení roční rozpočet.

j) Zabezpečuje řádné vedení účetnictví PK ČR včetně jeho členění na hlavní a vedlejší činnost.

k) Jednání výkonné rady se zúčastňují ředitelé PK ČR, předseda dozorčí rady a vedoucí představitelé subjektů s majetkovou nebo jinou účastí v PK ČR s hlasem poradním.

 

Převztato ze schválených stanov PK ČR - podrobné znění stanov

 


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s

  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3