Potravinářská komora České republiky


Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a

130 00 Praha 3 - Žižkov

Telefon:               +420 729 922 111

Fax:                     +420 729 922 139

e-mail:                 epodatelna@spucr.cz

                             www.spucr.cz

     Státní pozemkový úřad je zřízen ke dni 1. ledna 2013 na základě zákona č.503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Tímto zákonem byla po mnohaleté přípravě dokončena transformace Pozemkového fondu ČR, který byl současně zrušen. Spojením jeho zbytkových agend s činností stávajících pozemkových úřadů vzniká zcela nový Státní pozemkový úřad v čele s ústředím. V rámci jednotlivých vyšších územně samosprávných celků vykonávají jeho činnost krajské pozemkové úřady, přičemž pro řízení o pozemkových úpravách zřizuje pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů. S účinností nového zákona současně dochází ke zrušení a změně řady dalších zákonů. Státní pozemkový úřad naváže na činnost bývalého Pozemkového fondu ČR a pozemkových úřadů. Státní pozemkový úřad bude příslušný hospodařit s nemovitostmi, které byly ve správě Pozemkového fondu ČR, a rovněž se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu. Převody zemědělských pozemků budou probíhat i nadále formou veřejných nabídek, které budou zveřejňovány na těchto internetových stránkách. Nový zákon o Státním pozemkovém úřadě v oblasti převodu pozemků převzal řadu dalších principů a institutů zrušených zákonů č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, a č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Zbývající rozpracované případy budou dokončeny podle dosavadních právních předpisů. Pokračovat bude samozřejmě i vypořádávání restitučních nároků a další převody nemovitostí dle zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě) s tím, že Státní pozemkový úřad bude současně rozhodovat o nárocích oprávněných osob v působnosti bývalých pozemkových úřadů. Nový úřad bude rovněž vykonávat působnost dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a pokračovat v privatizaci majetku, se kterým je příslušný hospodařit. Státní pozemkový úřad bude pokračovat v činnosti zrušených pozemkových úřadů v oblasti pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a mimo jiné bude organizovat komplexní pozemkové úpravy s důrazem na výstavbu a rekonstrukci polních cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů a jiných krajinných prvků. Řízení o pozemkových úpravách zahájená před 1. lednem 2013 se dokončí podle nového zákona o Státním pozemkovém úřadu. Pokud však je zpracovaný návrh pozemkových úprav vystaven ke dni 1. ledna 2013 k veřejnému nahlédnutí, řízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Řízení, které vedl pozemkový úřad, dokončí příslušný Krajský pozemkový úřad, respektive jeho pobočka, a řízení které vedl Ústřední pozemkový úřad, dokončí ústředí Státního pozemkového úřadu.

     Od 1. ledna 2013 vykonává Státní pozemkový úřad jako právní nástupce Pozemkového fondu ČR roli povinné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a bude přijímat výzvy oprávněných osob k vydání zemědělských nemovitostí, které před 1. lednem 2013 spravoval Pozemkový fond ČR. Současně bude Státní pozemkový úřad pro samotné majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi i příslušným pozemkovým úřadem.


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3