Potravinářská komora České republiky


Od r. 2008, v rámci osy I. a II. EAFRD/Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, PK ČR/ČTPP vede organizační záštitu 12 celostátních cyklů (pravidelně zhruba 9 seminářů) s následovnou tématikou.

 I. cyklus (13. 5. 2008 – 8. 7. 2008): Posilování důvěry spotřebitele a úlohy výrobců potravin v rámci potravinového řetězce; II. cyklus (20. 1. 2009 – 24. 3. 2009): Požadavky na ochranu životního prostředí a jejich dopady do konkurenceschopnosti zpracovatelských podniků, III. cyklus (3. 11. 2009 – 26. 11. 2009): Kvalita potravin jako nástroje, který ovlivňuje rozhodování spotřebitele; IV. cyklus (7. 4. 2010 – 12. 5. 2010): Certifikace systémů jakosti a bezpečnosti při výrobě potravin. V časovém horizontu listopad až prosinec 2010 proškolila s finanční pomocí rovnostejného opatření I.3.1. PRV přes 200 účastníků z řad zpracovatelů tuzemské zemědělské produkce na problematiku regionálních potravin, V. cyklus (2. 11. 2010 – 1. 12. 2010). Politikou prosazování domácích potravin a typických regionálních potravinářských produktů se ve zvýšené míře zabývá celá Evropa. V současné době je v Evropě registrováno více než 600 potravinářských výrobků, kterým je dovoleno používat regionální ochrannou známku. Tento trend spolu s dlouhodobým zaměřením na vysokou kvalitu a bezpečnost potravin přináší nezanedbatelné hospodářské efekty, ať už jde o zachování tradiční výroby, udržení a tvorbu nových pracovních míst či obecně  příliv peněz do regionů. Následná spolupráce potravinářských výrobců s gastronomickými, hotelovými a turistickými provozy pak dokáže využít této regionální výhody k mnohem většímu prospěchu konzumentů, turistů, podnikatelů i regionu samotného. Propojení regionálních potraviny s turistikou a gastronomií je skvělým marketingovým tahem, který nabízí řadu možností.

Úspěšné vyhodnocení podaných žádostí PK ČR v roce 2010 znamenal v reálné praxi zaškolení přes 400 zástupců zpracovatelského průmyslu prostřednictvím 2 dalších celostátních cyklů 9 seminářů i v roce 2011. Představení aktuálně nabízených příležitostí financování podnikatelských záměrů z Programu rozvoje venkova a EU, VI. cyklus (22. 2. 2011 – 17. 3. 2011), osvětlit odpovědným pracovníkům z potravinářského průmyslu (v teoretické i praktické rovině) nejpodstatnější fakta k dosažení pozitivního hodnocení výběrovými komisemi jednotlivých operačních programů, projektů 7. a 8. Rámcového programu Evropské unie, si prioritně kladl první cyklus školení s daty konání v měsíci únor a březen 2011. V České republice se zařazuje problematika posílení konkurenceschopnosti podniků činných v oblasti zpracování zemědělské produkce na jednu z hlavních priorit vládní politiky, nicméně v praxi stále převažuje v průmyslové sféře vysoká hladina absence znalosti a aktuální informovanosti o nabízených finančních příležitostech. Druhý cyklus VII. (3. 5. 2011 – 9. 6. 2011) pak v doprovodu lektorů z řad nejvyšších zástupců státní správy (MZe, SZPI, SVS ČR), ale i VŠCHT Praha a PK ČR, se zaměřil v měsících konání květen a červen 2011 na problematiku systému dozoru nad trhem s potravinami v ČR. V souvislosti s implementací nařízení upravujících systém kontrol potravinářských podniků dozorovými orgány, může nastat situace, kdy provozovatelům potravinářských podniků nemusí být, s ohledem na některé aspekty tohoto systému, jasný přístup a požadavky dozorových orgánů. Cílem projektu bylo zaměřit se na posílení komunikace a vysvětlit přístup ke kontrole mezi dozorovými orgány a provozovateli potravinářských podniků a dalšími zájmovými skupinami. V neposlední řadě si projekt kladl za cíl posílit bezpečnost potravin prostřednictvím společného jednotného přístupu dozorových orgánů a provozovatelů.

V roce 2012 se navazující VIII. cyklus 9 regionálních školení zaměřil na problematiku čerstvých potravin a proběhl v časovém horizontu 20. březen 2012 až 12. duben 2012. Klíčová témata zahrnovala témata: aktuální stav legislativy v oblasti evropského potravinového práva, aktuální legislativní rámec pro uvádění čerstvých potravin na trh, aktuální legislativní rámec pro uvádění čerstvých potravin na trh, změny složení, kvality a výživové hodnoty čerstvých potravin, analytické nástroje pro jejich kontrolu, přístup dozorových orgánů ke kontrole čerstvých potravin živočišného původu, nebo přístup dozorových orgánů ke kontrole čerstvých potravin neživočišného původu.

IX cyklus (17. 4. 2012 – 10. 5. 2012) se věnoval legislativě, zejména nařízení na poskytování informací o potravinách spotřebitelům, aktivitám potravinářského průmyslu z pohledu dopadu nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, SZPI – vybrané přístupy ke kontrole, materiálům a předmětům ve styku s potravinami – aktuální požadavky, nebo speciálním druhům potravin, používání zdravotních tvrzení při jejich označování. 

V horizontu od 15. 5. 2012 do 13. 6. 2012  PK ČR/ČTPP zorganizovala X. cyklus 9 regionálních školení k otázkám financování, resp. následovným okruhům: aktuální příležitosti pro potravinářský průmysl ČR, možnosti získání dotačních prostředků na investiční záměry potravinářských firem, výzkum, vývoj a inovace – cesta ke zvyšování konkurenceschopnosti, spolupráce na vývoji v potravinářském průmyslu, možnosti spolufinancování podnikatelských projektů z EAFRD/PRV a OPPI – aktuální a plánované výzvy pro potravinářský průmysl.

Následovný XI. cyklus (6. 9. 2012 – 17. 10. 2012) byl věnován tématice biopotravin, jejich výrobě a možnostem odbytu. Přednášky byly soustředěny k tématům: biopotraviny a ekologické zemědělství po roce 2013 z pohledu MZe, praktické příklady pro rozvoj a marketing produkce biopotravin, základy produkce biopotravin, kvalita biopotravin, výhody biopotravin podle jednotlivých komodit, spotřebitelské otázky a cenotvorba, přehled sortimentu biopotravin na trhu v ČR a EU nebo předpisy pro zpracování a prodej biopotravin a nařízení Rady ES č. 834/2007 a Nařízení Komise ES č.889/2008. Zák. o EYZ a pravidla pro výrobce biopotravin platná v ČR.

Závěrečný XII. cyklus (30. 10. 2012 – 21. 11. 2012) si kladl za cíl představit zainteresovaným tuzemským potravinářským výrobcům ohlašovací povinnosti vyplývající z legislativy na ochranu životního prostředí a to nejen prostřednictvím těchto připravených příspěvků ze strany odborné sféry: základní přehled legislativy na ochranu životního prostředí, novela zákona o obalech a požadavky vyplývající z obalové legislativy, předpokládané změny v souvislosti s přijetím směrnice o průmyslových emisích, plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím ISPOP či plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím IRZ.

V roce 2012 připravil sekretariát PK ČR další serie celostátních regionálních seminářů, s jejichž věcnými záměry bude možné se seznámit na internetových stránkách PK ČR (www.foodnet.cz), nebo České technologické platformy pro potraviny (www.ctpp.cz).