Potravinářská komora České republiky


Vážení kolegové,

     naše sekce výrobců zmrazených potravin a mražených krémů při Potravinářské komoře ČR je od r. 2003 seskupení některých provozovatelů mrazírenských podniků. A to jak výrobců tak především distributorů.

     Od této doby se členové pravidelně schází a jsou projednávány otázky  v souladu s potřebami členů sekce a dění v oblasti zmrazených potravin a mražených krémů.

Hlavní činností je aktivní účast na projednávání legislativních dokumentů. Jde  především o meziresortní připomínková řízení k průřezovým zákonům a prováděcím vyhláškám. Za dobu našeho působení byly řešeny především tyto okruhy:

·        specifikace výrobků pro označení KLASA

·        metodika měření a kontroly teploty zmrazených výrobků

·        průzkum měření teplot  v mrazícím nábytku zajišťovala VŠCHT

·        účast na zahraničních jednání asociace provozovatelů chlazených skladů

·        včasné informace o předpisech EU v oblasti zmrazených potravin – Nařízení 37/2005 způsob měření teplot při přepravě zmrazených potravin

·        na schůzkách jsou pravidelně využívány informace z dění PK ČR

·        příprava základního přehledu včetně základních informací o společnostech sdružených do sekce.

·        příprava podkladů pro změnu vyhlášky pro zmrazené potraviny – spolupráce s MZe na tomto dokumentu

·        návrh na úpravu a sjednocení překladu slov deep frozen, quick frozen atd.   v českých normativních dokumentech, odsouhlasen návrh na termín „hluboce zmrazené“

·        velmi účelné jsou diskuze, které v závěru jednání probíhají

·        informace o postupech při zajišťován požadavku na sledovatelnost

·        předání všech dostupných dokumentů z oblasti přepravy a skladování zmrazených potravin, postupy pro měření teplot.

Velká část práce členů sekce byla zaměřena na dva hlavní problémy:

.        obsah vody v hluboce zmrazených výrobcích z mořský ryb

.        kontroly dodržování teplot a způsobu prodeje hluboce zmrazených výrobků v obchodní síti

V důsledku kontrol státního dozoru se otevřel problém s označováním množství vody ve filé z mořských ryb. Bylo vyvoláno několik jednání ať už na Ministerstvu zemědělství na SZPI i se Státní veterinární správou. Podařilo se k tomuto problému získat stanovisko z Evropské komise pro označování potravin. Současně se řešili i ostatní požadavky související s označováním těchto výrobků.

Členové sekce předložili a projednali návrh úprav tohoto označování  v národní legislativě na Ministerstvu zemědělství. Problém byl celkem úspěšně dořešen.

·        Velmi dobře se rozběhl projekt „Zlepšení distribuce a prodeje zmrazených potravin“ Byla provedena řada kontrol v obchodní síti. Např. teplota byla zkontrolována v 697 mrazících boxech. Výsledky byly velmi dobře a přehledně zpracovány studenty VŠCHT.

·        Jde o provedení řady kontrol dodržování teplotního řetězce a způsobu prodeje a manipulace se zmrazenými potravinami ve vybraných obchodních společnostech. Tento projekt je založen na účinné spolupráci s managery jakosti těchto řetězců. Na některých řetězcích byly za účasti členů provedeny i vnitřní audity.

·        Byly zpracovány  pravidla správné výrobní a hygienické praxe  v souladu s pravidly Codex Alimentarius  pro hluboce zmrazené potraviny a pro mražené krémy. Byly vydány prostřednictvím norem ČSN 56 9605 a  56 9608 - vyšly v r. 2007 a 2008.

·        Operativně jsou řešeny problémy, které vznikají s postupem kontrol státního dozoru (označování hluboce zmrazené drůbeže, označování vody u hluboce zmrazených ryb).

Pokud Vás náš okruh činností oslovil, rádi Vás přivítáme v našich řadách.

V Praze 1. 11. 2011                                                           

                                                                                                                         MVDr.Antonín Rubáš

                                                                                                                         předseda sekce

Kontakty: antonin.rubas@nowaco.cz

                 

1 2 3 4 5 »

SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3