Potravinářská komora České republiky


Jednací řád PRACOVNÍ SKUPINY PRO OBCHODNÍ POLITIKU A MARKETING při PK ČR

I. Základní ustanovení

a)         Jednací řád Pracovní skupiny pro obchodní politiku a marketing PK ČR (dále pouze pracovní skupina) upravuje zásady jejího zřízení a pravidla výkonu její činnosti.

b)        Pracovní skupina zajišťuje cíle a úkoly stanovené při jejím zřízení a schválené členy pracovní skupiny.

II. Členství

a)         Členem pracovní skupiny může být výhradně zástupce řádného člena PK ČR ze skupiny společností – výrobců potravin s pracovním zařazením na manažerské pozici v oblasti obchodu nebo marketingu.

b)        Členství řádného člena PK ČR ze skupiny společenstev je možné prostřednictvím zástupce, jeho člena, splňujícího podmínky uvedené v tomto článku pod písmenem a).

c)         Členství v pracovní skupině vzniká dnem jeho potvrzení na jednání pracovní skupiny.

d)        Členství v pracovní skupině končí rozhodnutím pracovní skupiny o jejím zrušení, rozhodnutím o vyloučení člena na návrh předsedy pracovní skupiny z důvodů pasivity, rezignací člena na členství v pracovní skupině nebo ukončením členství člena v PK ČR nebo příslušném společenstvu.

III. Zřízení PRACOVNÍ SKUPINY

a)         Ustavující zasedání Pracovní skupiny svolává výkonnou radou PK ČR pověřený člen výkonné rady nebo pracovník sekretariátu PK ČR. Tento zástupce řídí činnost pracovní skupiny do doby, než je zvolen její předseda.

b)        Pracovní skupina zvolí, z řad svých členů, na svém prvním zasedání nebo na zasedání následujícím po zániku mandátu stávajícího předsedy, předsedu a předloží návrh k jeho potvrzení výkonnou radou PK ČR. Pokud výkonná rada zvoleného předsedu nepotvrdí, požádá pracovní skupinu, aby v určené lhůtě zvolila nového předsedu.

c)         Pracovní skupina může na písemný návrh svých členů zvolit nového předsedu. Volbu nelze uskutečnit dříve, než po uplynutí sedmi dnů po podání návrhu. Pokud výkonná rada PK ČR nového předsedu nepotvrdí, zůstává ve funkci původní předseda.

d)        Předseda se ujímá své funkce po potvrzení volby výkonnou radou. Potvrzením nebo zvolením nového předsedy zaniká výkon funkce předcházejícího předsedy.

e)         Pracovní skupina zvolí místopředsedu.

f)         Tajemníka, resp. zapisovatele zajišťuje sekretariát PK ČR.

IV. Zasedání PRACOVNÍ SKUPINY

a)             Zasedání pracovní skupiny svolává a řídí její předseda. Je-li předseda nepřítomen, řídí zasedání pracovní skupiny její místopředseda nebo člen, jehož tím předseda pověří.

b)            Předseda je povinen svolat zasedání pracovní skupiny, požádá-li jej o to výkonná rada PK ČR, prezident nebo ředitel PK ČR anebo alespoň tři pětiny všech členů pracovní skupiny. V takovém případě svolá zasedání pracovní skupiny ve lhůtě do 15 dnů od obdržení žádosti, která musí obsahovat důvody svolání zasedání. V ostatních případech svolává zasedání pracovní skupiny podle plánu činnosti pracovní skupiny.

c)             Předseda navrhuje pořad jednání pracovní skupiny na základě plánu činnosti, návrhů sekretariátu PK ČR a členů pracovní skupiny a stanovuje pořadí a způsob projednávání jeho jednotlivých bodů. Člen pracovní skupiny může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání.

d)            Pro doplnění, případně změnu programu a pořadu jednání pracovní skupiny je potřebný souhlas alespoň tři pětin všech přítomných členů.

e)             Pracovní skupina je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů pracovní skupiny. 

f)             O zasedání pracovní skupiny se pořizuje zápis.

g)            Zápis schvaluje předseda nejpozději do sedmi dnů od skončení zasedání.

h)             Pracovní skupina může zřídit pro řešení určité otázky nebo souboru otázek pracovní týmy za účasti externích expertů.

i)              Pracovní tým předkládá výsledky své práce a plán dalšího postupu členům pracovní skupiny ve stanovené lhůtě.

j)              Pro činnost a jednání pracovního týmu platí přiměřeně ustanovení o činnosti a jednání pracovní skupiny.

V. Závěrečná ustanovení

a)             Jednání pracovní skupiny se jako hosté mohou na základě vlastního uvážení zúčastnit členové výkonné rady PK ČR a ředitelé PK ČR, další hosté se zúčastňují dle potřeby a projednávaného programu na základě pozvání předsedy pracovní skupiny.

b)            Účast hostů zajišťuje na žádost předsedy sekretariát PK ČR.

c)             Pracovní skupina může být zrušena výkonnou radou PK ČR z organizačních důvodů, z důvodů zániku potřeby její existence nebo na návrh tří pětin jejích členů z důvodů hodných zřetele.

                 

V Praze, 5. května 2013

1 2 3 »

SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3