Potravinářská komora České republikyPředstavenstvo

Význam a popis činnosti:

a) Představenstvo tvoří 27 osob, z nich 26 je voleno valnou hromadou a 1 (prezident) představenstvem. Ze svého středu volí představenstvo 6 viceprezidentů.

b) Představenstvo je voleno na valné hromadě na dobu čtyř let. Představenstvo může na návrh člena PK ČR za předpokladu, že počet členů představenstva volených valnou hromadou nepoklesl pod jednu polovinu, kooptovat nového člena představenstva na období do nejbližší valné hromady.

c) Představenstvo PK ČR se schází podle potřeby, minimálně 4x ročně. Jednání představenstva na základě rozhodnutí výkonné rady svolává a řídí prezident, případně pověřený viceprezident PK ČR. Mimořádné jednání představenstva musí být svoláno, požádá-li o to dozorčí rada nebo 1/3 členů představenstva. Představenstvo se v tomto případě musí konat nejpozději do 30-ti dnů od přijetí žádosti.

d) Jednání představenstva se zúčastňují ředitelé a předseda dozorčí rady, nebo jím pověřený člen dozorčí rady s hlasem poradním.

e) Představenstvo zejména:

    1. Svolává valnou hromadu a rozhoduje o jejím programu.

    2. Volí prezidenta a viceprezidenty. 

    3. Rozhoduje o všech záležitostech PK ČR, pokud nejsou svěřeny valné hromadě nebo jiným orgánům PK ČR.

    4. Bere na vědomí organizační řád a další řídící akty potřebné k činnosti PK ČR.

    5. Schvaluje rozpočet PK ČR. 

    6. Kontroluje plnění plánu činnosti PK ČR.

    7. Zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady a o své činnosti předkládá zprávu valné hromadě.

f) Na základě rozhodnutí představenstva může PK ČR zřizovat právnické osoby nebo se podílet na jejich vzniku.

g) K účasti na schůzi představenstva mohou být přizváni i další hosté, je-li to účelné z hlediska projednávaných otázek. Přizvaní hosté mají poradní hlas. Členství v představenstu je nezastupitelné.

h) Na návrh výkonné rady může představenstvo pozastavit členství v PK ČR na určitou dobu při neplnění povinností člena.

 


Převztato ze schválených stanov PK ČR - podrobné znění stanov


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s

  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3