Potravinářská komora České republiky


 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Loretánské náměstí 101/5

118 00  Praha 1 - Hradčany

Telefon:                           +420 224 181 111

Fax:                                  +420 224 182 048

e-mail:                             epodatelna@mzv.cz

                                         www.mzv.cz

Ministerstvo zahraničních věcí vzniklo z původního Ministerstva mezinárodních vztahů, a to zákonem č. 21/1993 Sb. (jedná se o jednu z četných novel tzv. kompetenčního zákona, t.j. zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy). Ministerstvo zahraničních věcí ČR má stanovenu působnost v § 6 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Působnost Ministerstva zahraničních věcí (výtah ze zákona):
§ 6
(1) Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy.
(2) Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti.
(3) Ministerstvo zahraničních věcí dále zejména

 1. koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů a jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,

 2. zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí,

 3. řídí zastupitelské úřady v zahraničí,

 4. plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republice a v zahraničí,

 5. plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí,

 6. koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv a dohod,

 7. zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,

 8. sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,

 9. uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu,

 10. zajišťuje přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb,

 11. organizačně a technicky zabezpečuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí a plní úkoly při volbách do Evropského parlamentu.


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3