Potravinářská komora České republiky


Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Staroměstské náměstí 6

110 15  Praha 1

Telefon:                   +420 224 861 111

fax:                           +420 224 861 333

e-mail:                     info@mmr.cz

                                 www.mmr.cz

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli.

Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech:

 • regionální politiky,
 • politiky bydlení,
 • rozvoje domovního a bytového fondu,
 • nájmu bytů a nebytových prostor,
 • územního plánování,
 • stavebního řádu,
 • vyvlastnění,
 • investiční politiky,
 • cestovního ruchu,
 • veřejné dražby a realitní činnosti,
 • pohřebnictví.

Kromě výkonu výše uvedených kompetencí ministerstvo pro místní rozvoj:

 • spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu.
 • plní roli Národního koordinačního orgánu (NOK), který stanovuje jednotný rámec pro řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice.
 • zabezpečuje činnosti spojené s Kohezní politikou EU v ČR, která je zaměřena na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů ČR a na sbližování ekonomické úrovně ČR s EU.
 • zabezpečuje účast ČR v Územní agendě EU, která vytváří strategický a akční rámec územního rozvoje Evropy s vazbou na národní koncepce územního rozvoje.
 • poskytuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením a zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur. 

  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3