Potravinářská komora České republiky


 

Ministerstvo obrany České republiky

Tychonova 221/1

160 00 Praha 6 - Dejvice

Telefon:                  +420 973 201 111

e-mail:                    epodatelnaMO@army.cz

                                www.army.cz

(1) Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy zejména pro

 • a) zabezpečování obrany České republiky,
 • b) řízení Armády České republiky,
 • c) správu vojenských újezdů.

(2) Ministerstvo obrany jako orgán pro zabezpečování obrany

 • a) se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu,
 • b) připravuje koncepci operační přípravy státního území,
 • c) navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, Radě obrany České republiky a prezidentu České republiky,
 • d) koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně,
 • e) řídí vojenskou zpravodajskou službu a vojenské obranné zpravodajství,
 • f) zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky a koordinaci vojenského letového provozu s civilním letovým provozem,
 • g) organizuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České republiky, k vedení evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou za branné pohotovosti poskytnuty pro potřeby Armády České republiky,
 • h) povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti.

(3) Ministerstvo obrany v rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami jiných států.

(4) Ministerstvo obrany vykonává státní dozor nad radiační ochranou ve vojenských objektech.

(5) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů ve věcech státní správy na úseku civilní ochrany přecházejí z Ministerstva obrany na Ministerstvo vnitra dnem nabytí účinnosti zákona o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3