Potravinářská komora České republiky


FOODLAB („Laboratoř“ k zajištění přenosu dovedností v evropském potravinářství s cílem stimulace podnikatelských dovedností, podpory inovací a vzniku nových obchodních příležitostí v potravinářství) K lednu 2015 se PK ČR stala jedním z partnerů programu Erasmus+, FoodLab. Projekt FOODLAB je věnován vývoji nové metodologie učení se a výuky, a souvisejících nástrojů ke zlepšení průřezových dovedností studentů a podpory podnikání. K řešení těchto otázek je založeno konsorcium skládající se z 11 partnerů ze 4 různých zemí (Francie, Maďarsko, Itálie a Španělsko). Cílem tohoto konsorcia je sdílení znalostí pokrývajících všechny výzkumné, vývojové a výrobní aktivity směřující k poskytování nových kurzů. Evropská laboratoř pro přenos vědeckých výsledků do potravinářské praxe, s podporou webové platformy, umožní podporu interakce mezi studenty a zúčastněnými stranami v oblasti potravinářských inovací a ke zlepšení podnikání v tomto odvětví.

Projekt FOODLAB je v souladu s několika specifickými cíli:  Zlepšit mezinárodní spolupráci mezi vzděláváním, poskytovateli odborné přípravy a dalšími zúčastněnými stranami: bude vyvinuta sdílená webová platforma, umožňující vytvoření společného pracovního prostoru a centralizaci specializovaných výukových a vzdělávacích nástrojů vyvinutých v průběhu projektu. Z interakce vybudované mezi VŠ a podniky bude profitovat celý evropský potravinářský sektor vytvářením hodnot a zachováním nebo tvorbou nových pracovních míst.  Pro posílení podnikání: teoretická i praktická školení budou navrhnuta jak pro studenty, tak pro zaměstnance podniků, která umožní vzájemné obohacení o nápady a zkušeností. S pomocí a radou odborníků, v těsném kontaktu s odborníky z různých oblastí (design potravin, předpisy, duševní vlastnictví, financování, atd), studenti a podnikatelé získají podporu pro rozvoj inovačního projektu od definice pojmu k vypracování důkladných a přesvědčivých obchodních plánů. 

Za účelem zvýšení mezinárodního rozměru vzdělávání a odborné přípravy: každý partner zapojený do vzdělávání a odborné přípravy v tomto projektu přinese své vlastní schopnosti a zkušenosti k vytvoření pan-evropské struktury cílené na podporu inovací.  Šíření osvědčených postupů: výstupem projektu bude bílá kniha řešící tyto otázky v rámci Evropy.