Potravinářská komora České republiky


Dozorčí rada

Význam a popis činnosti:

a) Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem PK ČR.

b) Dozorčí rada má 3 členy.

c) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Členy dozorčí rady nemohou být členové představenstva a výkonné rady.

d) Je svolávána a řízena předsedou dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti pověřeným členem.

e) Dozorčí rada je volena valnou hromadou na období tří let. Dozorčí rada může na návrh člena PK ČR za předpokladu, že počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou nepoklesl pod jednu polovinu, kooptovat nového člena dozorčí rady na období do nejbližší valné hromady.

f) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. 

g) Dozorčí rada kontroluje veškerou činnost PK ČR, včetně jejích majetkových a jiných účastí a odpovídá se valné hromadě. O své činnosti vede evidenci a podává zprávu valné hromadě. Zvláště pak kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení k hospodaření s finančními prostředky PK ČR a stanoviska k organizačním normám.

h) Předseda dozorčí rady, nebo jim pověřený člen dozorčí rady, se zúčastňuje zasedání představenstva, předkládá návrhy a doporučení dozorčí rady k činnosti těchto orgánů PK ČR.


Převztato ze schválených stanov PK ČR - podrobné znění stanov


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s

  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3