Potravinářská komora České republiky


Publikace Panorama potravinářského průmyslu 2006

Autor: MZe ČR, VÚZE

Datum: 11. 12. 2007

    

     Publikace „Panorama potravinářského průmyslu 2006“ je dalším pokračováním předchozích situačních zpráv o vývoji výroby potravinářských výrobků a nápojů (OKEČ 15) podle metodiky MPO, kterou toto ministerstvo používá i pro ostatní odvětví zpracovatelského průmyslu.

     Tato publikace byla zpracována ve VÚZE pod gescí MZe ČR. Zahrnuje vývoj za odvětví OKEČ 15 v letech 2000 - 2006, a dále samostatně uvádí vývoj i za jeho rozhodující výrobní obory, resp. jejich skupiny (OKEČ 15.1 až 15.9).

 

     Cílem publikace bylo zachytit střednědobé i krátkodobé produkční a ekonomické trendy a pozici výše uvedeného odvětví a jeho výrobních oborů. Uváděné produkční charakteristiky zahrnují výsledky ekonomické činnosti podnikatelských subjektů, zařazených Českým statistickým úřadem do výroby potravinářských výrobků a nápojů (OKEČ 15). Zahrnuty jsou všechny podnikatelské subjekty, bez ohledu na právní formu, počet zaměstnanců a zda jsou či nejsou zapsány v Obchodním rejstříku.

     Publikace obsahuje i problematiku zahraničního obchodu a investic. Část studie je věnována mezinárodnímu srovnání, konkurenceschopnosti a perspektivě hodnoceného odvětví, resp. oborů. Publikace se v omezené míře věnuje též podporám podnikání a platné potravinové legislativě.

     Vzhledem k tomu, že tato publikace obsahuje poměrně ucelenou charakteristiku potravinářského sektoru a jeho rozhodujících výrobních oborů (oborových skupin), může posloužit pro poskytování informací veřejnosti (zákon č. 106/1999 Sb.).

     Tato publikace bude jako v minulých letech k dispozici na Ministerstvu zemědělství České republiky, v Úseku potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny, v odboru potravinářské výroby a legislativy (na internetu na adrese: http//www.mze.cz) resp. ve Výzkumném ústavu zemědělské ekonomiky, oddělení struktury a ekonomiky navazujících sektorů (na internetu na adrese: http//www.vuze.cz).

Panorama PTR průmyslu 2006.pdf [3.22 MB]