Potravinářská komora České republiky


Publikace Panorama potravinářského průmyslu 2005

Autor: MZe ČR, VÚZE

Datum: 11. 12. 2007

Publikace  "Panorama potravinářského průmyslu 2005"
     Publikace je pokračováním předchozích studií o vývoji výroby potravinářských výrobků a nápojů (OKEČ 15) podle metodiky MPO, kterou toto ministerstvo používá i pro ostatní odvětví zpracovatelského průmyslu.

     Tato publikace byla zpracována ve Výzkumném ústavu zemědělské ekonomiky pod gescí Ministerstva zemědělství ČR. Zahrnuje vývoj za odvětví OKEČ 15 (bez dalších odvětví zpracovatelského průmyslu) v letech 2000 - 2005, ale navíc samostatně uvádí i jeho rozhodující výrobní obory, resp. jejich skupiny (OKEČ 15.1 až 15.9).


Plné znění publikace "Panorama potravinářského průmyslu 2005" je k dispozici ke shlédnutí:

1/ na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, http://www.mze.cz, v sekci Potravinářská výroba - přímý proklik zde [PDF, 1,23 MB]

2/ na internetových stránkách Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, http://www.vuze.cz - přímý proklik zde [PDF, 1,23 MB]

     Cílem publikace bylo zachytit produkční a ekonomické trendy výše uvedeného odvětví a jeho výrobních oborů. Uváděné produkční charakteristiky zahrnují výsledky ekonomické činnosti podnikatelských subjektů, zařazených Českým statistickým úřadem do výroby potravinářských výrobků a nápojů (OKEČ 15). Zahrnuty jsou všechny podnikatelské subjekty, bez ohledu na právní formu, počet zaměstnanců a zda jsou či nejsou zapsány v Obchodním rejstříku.

     Datovou základnou pro kvanti.kaci produkčních charakteristik v roce 2004 byly roční statistické výkazy právnických a fyzických osob P 5-01 a P 4-01, podnikajících převážně v odvětví OKEČ 15. Datovou základnou pro kvanti.kaci produkčních charakteristik v roce 2005 jsou meziroční trendy 2005/2004 vyplývající ze čtvrtletních statistických výkazů P 3-04. Bazickým rokem pro přepočet na stálé ceny byl rok 2000.

     Metodika pro výpočet ukazatelů zahraničního obchodu, která byla použita již při zpracování předchozí publikace z roku 2005, se v zásadě nemění. Zdrojem informací o zahraničním obchodu jsou data získávaná celními orgány. Sběr dat zajišťuje generální ředitelství cel, jejich další zpracování a kontrolu zajišťuje od 1. 1. 2004 ČSÚ. Zahraniční obchod je v publikaci posuzován z výrobkového pohledu. Tyto údaje zahrnují veškeré dovozy a vývozy potravinářských výrobků a nápojů (SKP 15), bez ohledu na dovozce resp. vývozce. Aktualizace dat byla provedena k 9. 3. 2006. Vedle zahraničního obchodu, publikace zahrnuje i hodnotové údaje o tuzemské spotřebě výrobků SKP 15.

     Publikace obsahuje i problematiku investic, pojatou z hlediska podpor a dále též údaje o přímých zahraničních investicích. Část studie je věnována mezinárodnímu srovnání, konkurenceschopnosti a perspektivě hodnoceného odvětví, resp. oborů. Publikace se v omezeném rozsahu věnuje i konkurzům a likvidacím ve sledovaném odvětví a s tím související "životnosti podniků" a platné legislativě.

     Vzhledem k tomu, že tato publikace obsahuje poměrně ucelenou charakteristiku potravinářského sektoru a jeho rozhodujících výrobních oborů (oborových skupin), může posloužit poskytování informací veřejnosti (zákon č. 106/1999 Sb.).

     Tato publikace je k dispozici na Ministerstvu zemědělství České republiky, v Úseku potravinářských výrob - Úřadu pro potraviny, v odboru potravinářské výroby a legislativy (na internetu na adrese: http://www.mze.cz) resp. ve Výzkumném ústavu zemědělské ekonomiky, oddělení struktury a ekonomiky navazujících sektorů (na internetu na adrese: http://www.vuze.cz).


Podoba uveřejnění publikace "Panorama potravinářského průmyslu 2005" na internetových stránkách Potravinářské komory ČR byla povolena autorem publikace - Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky