Potravinářská komora České republiky


PK ČR podporuje stanovisko CICPEN k Rámcové pozici ČR k návrhu směrnice o snížení dopadů některých plastových výrobků na životní prostředí

Autor: PK ČR

Datum: 03. 09. 2018

Stanovisko

k Rámcové pozici ČR k návrhu směrnice o snížení dopadů některých plastových výrobků na životní prostředí

 

Společnosti sdružené v CICPEN jsou zodpovědné a aktivně se podílejí na předcházení vzniku odpadů a využívání recyklovatelných materiálů ve výrobě.

Stejně jako v uplynulých měsících sdružení CICPEN podporovalo a aktivně se účastnilo diskuse o podobě balíčku legislativy k oběhovému hospodářství (Circular Economy Package, dále jen „CEP“), tak i nyní podporuje inovace a tím i zvyšování podílu používaných recyklovatelných materiálů. CICPEN se aktivně podílel i na projednávání Evropské strategie pro plasty.

Většina sdružených společností přijala také řadu dobrovolných závazků k omezení negativních dopadů obalů, resp. plastů, na životní prostředí. CICPEN vnímá pozitivně Rámcovou pozicí ČR a souhlasí s ní stejně jako s předkládanými stanovisky.

CICPEN

- sdílí obavy, které se týkají efektivnosti a implementace řady regulací k plastům, ke kterým byl nedávno přijat CEP. Podle názoru CICPEN je potřeba zhodnotit dopad všech nyní navrhovaných opatření a zajistit, že budou vycházet z komplexního posouzení dopadů, a to včetně vlivů na hygienu a bezpečnost potravin. Veškerá opatření je nezbytné předkládat na základě ověřených faktů;

- konstatuje, že navrhovaný zásah do již schválených právních předpisů, které se týkají nápojového plastu (tříděný sběr 90 % do roku 2025) měl být předložen už v rámci dříve navrhované a přijaté revize směrnice o obalech. Nyní navrhovaný postup povede k nekonzistentnosti právního řádu a zvýší právní nejistotu jednotlivých dotčených subjektů. Cílový rok měl být diskutován a podroben analýze možností jednotlivých zemí;

- mělo by zároveň dojít k vyjasnění a řešení obsahu rozšířené zodpovědnosti výrobců, která je stanovena v revidované směrnici o obalech. Není akceptovatelné, aby se odklízení odpadků a předcházení jejich vzniku stalo výhradní odpovědností výrobců. Všechny subjekty, obyvatelstvem počínaje, soukromými i veřejnými provozovateli v odpadovém hospodářství a místními úřady konče, musí být v této problematice zainteresované a musí podniknout kroky ke zlepšení. Finanční závazky spojené s náklady na odstranění odpadků by neměly být výhradní odpovědností výrobců, a to zejména s ohledem na roli, kterou hrají ostatní aktéři při řešení základních příčin znečištění odpadky;

- považuje za neodůvodněné, aby bylo víčko pevně uchycené k plastové lahvi, a upozorňuje, že přijetí takového návrhu bude mít významný dopad do technologie výroby a také do úprav plnicích linek a v konečném důsledku povede ke zvýšení spotřeby plastu a odpadu z něj.

V souladu s pozicí ČR je CICPEN toho názoru, že zákazu některých výrobků musí předcházet analýza, která prokáže, že existují náhrady a jiná řešení, která jsou snadno dostupná a ekologicky méně náročná. 

V souvislosti s projednáváním návrhu směrnice o snížení dopadů některých plastových výrobků na životní prostředí se na důkaz podpory sdíleným názorům CICPEN připojil ke Společnému prohlášení 68 dalších významných organizací, řetězců a průmyslových sdružení v oblasti obalů a balených výrobků v Evropské unii a k pozici EUROPEN.

 

Toto stanovisko plně podporují: 

     
Potravinářská komora ČR

Svaz výrobců nealkoholických nápojů

České sdružení pro značkové výrobky

Obalový institut SYBA

CICPEN-stanovisko k SUP_final.doc [1.63 MB]