Potravinářská komora České republiky


PK ČR odebrala odstoupila od smlouvy k využívání značky Český výrobek – garantováno PK ČR uzavřené se společností VČELPO, s. r. o.

Autor: PK ČR

Datum: 09. 03. 2015

Potravinářská komora ČR (dále jen „PK ČR“) uzavřela dne 18. března 2013 podlicenční smlouvu o užití díla (dále jen „podlicenční smlouva“) se společností Včelpo, spol. s r.o. (dále jen „společnost“) k užití značky „Český výrobek – Garantováno Potravinářskou komorou ČR“ (dále jen „značka“) pro výrobky „Med květový“, „Med pastový“ a „Med květový lesní“.

Podmínkou pro udělení značky pro med je, plně v souladu s platnými právními předpisy, požadavek na stoprocentně domácí původ suroviny. Tento přístup je v souladu se stanoviskem Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „SZPI“) ze dne 16. prosince 2014, podle něhož „označení „český výrobek“ je … s ohledem na zvláštní pravidla pro označování země původu medu přípustné a nezavádějící pouze v případě medu získaného/sklizeného výhradně v České republice.“, publikovaným na stránkách SZPI.

Dne 27. ledna 2015 SZPI zveřejnila na webových stránkách Potraviny na pranýři výsledky kontrol provedených v říjnu, listopadu a prosinci loňského roku, kdy bylo zjištěno, že u výrobků rozdílných šarží, jimž byla udělena značka, dochází ke klamání ohledně geografického původu medu, kdy na obalu je uvedena jako země původu ČR, zatímco z výsledků pylové analýzy vyplývá, že jako zemi původu lze uvést i východní Evropu a Čínu. Přehled odebraných vzorků včetně zjištěných nedostatků a opatření uložených SZPI má PK ČR k dispozici.

Dopisem ze dne 2. února 2015, č.j.: 2631/2/2MT, zaslala PK ČR společnosti výzvu k vyjádření s tím, že se jedná o citlivou záležitost, která vyvolala velmi negativní reakce u spotřebitelů zejména ve spojitosti s tím, že PK ČR garantuje český původ medu.

Společnost dopisem ze dne 6. února 2015 PK ČR ujistila, že med v jejích výrobcích má geografický původ v České republice a že výskyt jednotlivých pylových zrn atypických rostlin mezi tisíci pylových zrn našemu prostředí běžných druhů nelze považovat za doklad geografického původu medu z jiných oblastí než z České republiky.

Dne 24. února 2015 však SZPI zveřejnila na webových stránkách Potraviny na pranýři další výsledky kontrol provedených v listopadu loňského roku, kdy konstatovala, že u dalších výrobků jiných šarží, jimž byla udělena značka, není med původem z České republiky. Doplnění informací týkajících se zmiňovaných kontrol obdržela PK ČR od SZPI dne 4. března 2015.

Sekretariát PK ČR je ve smyslu čl. 9 odst. 2 „Pravidel pro udělování značky Český výrobek – Garantováno Potravinářskou komorou ČR“ (dále jen „pravidla“) oprávněn posoudit, zda nedochází k porušení uzavřené podlicenční smlouvy a zda je společnost oprávněna i nadále značku užívat.

Sekretariát PK ČR je ve smyslu čl. 9 odst. 3 pravidel oprávněn v případě potřeby požádat o spolupráci SZPI a Státní veterinární zprávu, což učinil, když si vyžádal stanoviska obou dozorových orgánů.

Vzhledem k tomu, že se společnost v čl. IV odst. 3 podlicenční smlouvy zavázala k tomu, že bude dílo užívat a rozšiřovat mj. v souladu s pravidly, tedy jinými slovy že značku použije pouze na výrobky, u nichž lze garantovat pouze tuzemský původ medu, a společnost tento závazek, jak z výše uvedených důvodů vyplývá, nedodržela, navrhnul prezident PK ČR ve smyslu čl. 9 odst. 4 písm. a) a b) pravidel výkonné radě PK ČR odstoupení od smlouvy se společností.

Výkonná rada PK ČR dne 29. ledna 2015 návrh prezidenta na odstoupení od smlouvy se společností projednala a vyjádřila s ním souhlas s tím, že k odstoupení od smlouvy dojde v případě, že se znovu prokáže, že společnost nedodržuje podmínky uvedené ve smlouvě a svým jednáním poškozuje značku a je v rozporu s jejími cíli, jak jsou uvedené v čl. 2 odst. 5 pravidel.

Vzhledem k tomu, že u společnosti došlo k dalšímu zjištění, které prokázalo klamání ohledně geografického původu medu, oznámila PK ČR v souladu s čl. X odst. 3 a 4 podlicenční smlouvy dopisem prezidenta společnosti odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení oznámení společnosti.                

 

V Praze dne 9.3.2015

odůvodnění_VČELPO-odstoupení_od_smlouvy.pdf [163.44 KB]

09032015 - TZ - Odebrání značky Český výrobek medu.pdf [190.18 KB]


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3