Potravinářská komora České republiky


Kvalita potravin - nástroj, který ovlivňuje rozhodování spotřebitele
9 regionálních seminářů
3. 11. - 26. 11. 2009

Pořadatel: PK ČR

Termín zahájení: 03. 11. 2009

Termín ukončení: 26. 11. 2009

Typ: seminar

Potravinářská komora ČR uspořádá v období od 3. do 26. listopadu 2009 cyklus seminářů nazvaný:

„Kvalita potravin - nástroj, který ovlivňuje rozhodování spotřebitele“.

Kvalita potravin - politika kvality je jednou ze současných priorit politiky EU.Označování potravin je považováno za velmi významnou oblast, která se v konečném důsledku dotýká všech provozovatelů potravinářských podniků, ale i všech spotřebitelů neboť významně ovlivňuje rozhodnutí spotřebitele pro konkrétní výrobek z široké nabídky. Je v zájmu výrobců a zpracovatelů zajistit ochranu práv k označení takovýchto výrobků pomocí dostupných prostředků. Chráněná označení, jako další z nástrojů politiky kvality, umožňují lepší obranu proti zneužívání jinými, konkurenčními obchodními nebo výrobními partnery. Ti mají často snahu parazitovat na dobré pověsti již zavedených označení. V rámci semináře bude prezentován význam informací a označení na potravinách z hlediska zvyšování bezpečnosti potravin, zvyšování konkurenceschopnosti. Součástí semináře je i praktický návod na získání chráněných označení původu.

Označování potravin patří mezi nejsložitější oblasti v rámci potravinového práva v Evropské unii.
V současné době se odhaduje, že v rámci evropské potravinové legislativy, obsahuje požadavky na označování potravin více než čtyřicet právních předpisů.Podnikatelé při své výrobní a obchodní činnosti označují výrobky nebo služby, které uvádějí na trh, nejrůznějšími označeními. Tím se snaží upozornit spotřebitele nebo zákazníka na to, že daný výrobek nebo služba pochází právě od nich a že má vlastnosti příznačné pro jejich produkci nebo obchod. Užívání označení výrobků a služeb přispívá ke zlepšení pozice podnikatele na trhu a ve vztahu ke konkurenci a k zákazníkům umožňuje snadnější orientaci a výběr při nákupu.

Seminář je určen pro management malých a středních podniků, kteří jsou odpovědní za výrobu a zpracování, výrobci a zpracovatelé podnikající jako fyzické osoby, kteří zajišťují výše uvedené činnosti sami nebo na smluvní bázi, odpovědní pracovníci velkých podniků s odpovědností za výrobu a zpracování.

Další skupinou příjemců jsou pracovníci odpovídající za chod zkušebních nebo poloprovozních jednotek v oblasti potravinářství.

Podrobnosti o termínech a místech konání naleznete v příloze.

info na web-listopad-semináře 09.doc [183.50 KB]