Potravinářská komora České republiky


Část klimaticko-energetického balíčku týkající se obnovitelných zdrojů

Autor: PK ČR

Datum: 18. 02. 2009

Návrh směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2008)19)

Text byl definitivně schválen. Očekává se, že v Úředním věstníku Společenství vyjde v březnu nebo v dubnu.

Jaký byl průběh projednávání ?

Na zasedání výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) konaném 10. září 2008 byla v prvním čtení přijata tzv. Turmesova zpráva k návrhu směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů. Členové výboru finální verzi zprávy přijali poměrem 50:2:0.

Ve finální verzi Turmesovy zprávy byly zapracovány některé důležité pozměňovací návrhy týkající se především stanoveného povinného cíle navýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v oblasti dopravy na konečné spotřebě této energie na 10% do roku 2020, který má zavazovat členské státy. Turmesova zpráva navrhovala tento povinný cíl snížit na polovinu, současně ale požadovala zavedení finančních sankcí za nedodržení stanovených limitů, a to jak střednědobých, tak konečného cíle do roku 2020. Do roku 2015 měl  být střednědobý cíl stanoven ve výši 5 % podílu obnovitelné energie na palivech užívaných pro dopravu, přičemž 20 % z této energie mělo  být vyrobeno z obnovitelných zdrojů jiných než těch, které lze využít i k produkci potravin. Do roku 2020 měl podíl jiných než potravinářských zdrojů vzrůst na 40 %. K výrobě energie mělaí být  přednostně využita biopaliva druhé generace, vodík či jiné progresivní zdroje. Na druhé straně přijaté pozměňovací návrhy požadovaly zavedení finančních sankcí za nedodržení stanovených limitů, a to jak u střednědobých cílů, tak u cíle stanoveného do roku 2020. Mechanismus přímých sankcí proti členským státům má zavést Komise. K modifikacím došlo také stran navrhovaného schématu obchodování s plněním limitů pomocí tzv. certifikátů zelené energie.

Nejobsáhlejší stanovisko vydal podle očekávání ENVI 15. července 2008, který také navrhl revizi závazného cíle a jeho snížení na 8 %, zavedení udržitelných druhů obnovitelné energie, stanovení hranice úspor emisí skleníkových plynů na 50 % či změny v metodice výpočtu těchto úspor.

Podobné postoje k navrhovanému cíli odráželo i stanovisko TRAN z 26. června 2008. Zrušit závaznost desetiprocentního cíle navrhovalo také stanovisko AGRI vydané 26. června 2008.


Co je na  textu  schváleném v prosinci 2008  podstatné ?

1. výzkum 2.generace biopaliv je významně finančně podporován z rozpočtu Evropské komise, což společně s dvojnásobným započítáváním biopaliv 2.generace do plnění cílů umožní jejich co nejrychlejší komerční dostupnost;

2. Evropská komise připravuje na únor vydání Progress Report, kde bude zmapována situace v jednotlivých členských státech – jaký dosáhly pokrok ve využívání a dostupnosti různých typů biopaliv, včetně přehledu podporovaných projektů zaměrených na výrobu biopaliv druhé generace.

3. pro Evropskou komisi je rozhodující plnění celkových cílů, jejich nesplnění může být potrestáno, ale v národních plánech by tyto cíle měly být rozděleny na elektřinu a biopaliva (podrobnější členění je už záležitostí jednotlivých členských států).


Biofuels in final RES directive.ppt [1.33 MB]